Ekonomika a informační systémy

Kód a název oboru: 23-41-M/01 Strojírenství

Obor Ekonomika a informační systé­my ve strojírenství je přitažlivý i pro dív­ky. V době digitalizace a aplikovaných informačních systémů je alternativou pro všechny studentky a studenty, kteří mají smysl pro pořádek, kreativní myšlení, zá­jem o technologie a plány do života. Obor je zaměřený na hospodářskou, finanční a provozní stránku podniku, řízení a fun­gování výroby, logistiku, dodavatelské a odběratelské vztahy, skladové hospo­dářství, metrologii a řídící procesy a jejich softwarové zpracování.

Profil absolventa

Absolvent oboru má základní strojírenské vzdělání a může nastoupit v různých stro­jírenských firmách jako technik se znalostí ekonomiky a informačních systémů, kon­strukcí, provozu a technologií, nebo může sám podnikat v oboru. Nalezne uplatnění v obchodním i výrobním podniku s mo­derním systémem řízení kvality. Může pracovat ve firmách na pozicích, kde se nabízí výhody odborného vzdělání, a kde ocení připravenost a kvalitu našich absolventů. Díky teoretické výuce a odborné praxi je absolvent nejen vhodnou posilou každému provozu, ale může pokračovat ve studiu na vysoké škole a dále si zvyšovat kvalifikaci.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky
 • počet přijímaných žáků: 30
 • zájem o zvolený obor
 • odpovídající zdravotní stav

Kritéria přijímacího řízení

Maturitní zkouška

 • Společná část dle platné legislativy
 • Profilová část:
  • Praktická zkouška z odborných předmětů
  • Strojírenství (technická dokumentace, strojnictví, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů)
  • Management jakosti (marketing a logistika, projektový management, psychologie práce, řízení jakosti)
  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk (AJ, NJ)