Školská rada

Podle Zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla 23. listopadu 2005 stanovena Školská rada, která je nyní ve složení:

  • Mgr. Jaroslav Satorie – zástupce pedagogických pracovníků školy (předseda)
  • František Mašín – zákonný zástupce nezletilých žáků
  • Ing. Bucharová Ivana – zástupce Pardubického kraje

Podle výše jmenovaného zákona § 168

Školská rada

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,projednává inspekční zprávy České školní inspekce,podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Jednací řád školské rady

Školská rada při SOŠ a SOU technickém, Třemošnice, Sportovní 322, IČO 15052796, se v souladu s ustanovením § 167 odstavce 7 a § 168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), usnesla se dne 1. 4. 2006 na tomto svém jednacím řádu.

Čl. I.

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření, inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Čl. II.

Jednaní školské rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen školské rady nejpozději 7 dnů před dnem jednání.

Čl. III.

Program jednání schvaluje školská rada nadpoloviční většinou vždy v úvodu svého jednání. Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Čl. IV.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.

Čl. V.

Jednání je zahajováno schválením programu. V úvodu jednání projednává školská rada plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, případně ředitele školy, pokud byl k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají návrhy, podněty a připomínky dle schváleného programu jednání.

Čl. VI.

Školská rada rozhoduje usnesením. Školská rada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni všichni její členové. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Usnesení školské rady se vyhotovují písemně. Písemné vyhotovení usnesení pořizuje člen školské rady a podepisuje je předseda školské rady. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, v ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení. Zápis vyhotovuje člen školské rady nebo jiný školskou radou pověřený zapisovatel. Zápis z jednání školské rady bude na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán všemi přítomnými členy školské rady. V zápise se uvádí:
den a místo jednánís
chválený program jednání
průběh a výsledky hlasování včetně uvedení poměru hlasování
další skutečnosti, které se dle školské rady mají stát součástí zápisu

Čl. VII.

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada zároveň uvede, zda se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu, zda se podílela na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy, zda projednala návrh rozpočtu a inspekční zprávu ČŠI a zda podala podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Čl. VII.

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Čl. VIII.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2006

ředitel školy předseda školské rady

Kontakty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Sportovní 322
538 43 Třemošnice