Truhlář

Kód a název oboru: 33-56-H/01Truhlář

Seznámení s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku, zpracování dřevařských polotovarů. Absolvent ŠVP disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných prací v truhlářské výrobě. Zná základní technologické postupy truhlářské výroby. Ovládá základní způsoby ručního a strojního zpracování materiálů používaných v oblasti zpracování dřeva. Ovládá renovaci a opravy truhlářských výrobků. Je připraven pro individuální i sériovou výrobu. Je schopen zastávat pozici zaměstnance ve velkých, středních i malých firmách.

Profil absolventa

Seznámení s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku, zpracování dřevařských polotovarů.

Absolvent ŠVP disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných prací v truhlářské výrobě. Zná základní technologické postupy truhlářské výroby. Ovládá základní způsoby ručního a strojního zpracování materiálů používaných v oblasti zpracování dřeva. Ovládá renovaci a opravy truhlářských výrobků. Je připraven pro individuální i sériovou výrobu. Je schopen zastávat pozici zaměstnance ve velkých, středních i malých firmách.

Po dobu studia byl absolvent vzděláván tak, aby společně s kompetencemi potřebnými pro výkon povolání získal obecně vzdělanostní přehled pro další celoživotní učení v oblasti výkonu povolání, osobnostního rozvoje i občanského života. Byl připravován tak, aby byl schopný adaptability na měnící se podmínky výkonu povolání a trhu práce vůbec.

Podmínky přijetí

  • splnění povinné školní docházky
  • bez přijímacích zkoušek
  • počet přijímaných žáků: 24
  • zájem o zvolený obor
  • odpovídající zdravotní stav

Závěrečná zkouška

  •  dle zadání Národního ústavu odborného vzdělávání