Zámečník

Kód oboru: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Ruční nebo strojní zhotovování, sestavování a opracování strojních součástí a strojních celků podle technologické dokumentace. Ruční zpracování polotovarů. Montáž, demontáž, opravy a zkoušení např. točivých strojů, obráběcích a tvářecích strojů apod. Ve specifické přípravě pro nástroje a nářadí zhotovování a sestavování řezacích a speciálních nástrojů včetně povrchové úpravy. Seznámení se zařízením pro svařování a základy pro svařování elektrickým obloukem, plamenem a řezání kyslíkem.

Profil absolventa

Ruční nebo strojní zhotovování, sestavování a opracování strojních součástí a strojních celků podle technologické dokumentace. Ruční zpracování polotovarů. Montáž, demontáž, opravy a zkoušení např. točivých strojů, obráběcích a tvářecích strojů apod. Ve specifické přípravě pro nástroje a nářadí zhotovování a sestavování řezacích a speciálních nástrojů včetně povrchové úpravy. Seznámení se zařízením pro svařování a základy pro svařování elektrickým obloukem, plamenem a řezání kyslíkem.

Absolvent učebního oboru zámečník je v závislosti na obsahu přípravy připraven k výkonu povolání zámečník nebo v příbuzných povoláních – soustružník kovů, brusič kovů, frézař kovů, nástrojař, provozní zámečník. Disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách, montáži ale i ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, těžebním, hutním i chemickém průmyslu. Po absolvování praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru. Po dobu studia byl absolvent vzděláván tak, aby společně s kompetencemi potřebnými pro výkon povolání získal obecně vzdělanostní přehled pro další celoživotní učení v oblasti výkonu povolání, osobnostního rozvoje, občanského života. Byl připravován tak, aby byl schopný adaptability na měnící se podmínky výkonu povolání a trhu práce vůbec.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do oboru s maturitní zkouškou.

Podmínky přijetí

  • splnění povinné školní docházky
  • bez přijímacích zkoušek
  • počet přijímaných žáků: 24
  • zájem o zvolený obor
  • odpovídající zdravotní stav

Závěrečná zkouška

  • Dle zadání Národního ústavu vzdělávání